نقدهایی بر آموزش و پرورش - مقدمه

من چند سالی است که به افتخار شغل آموزگاری رسیده‌ام و در این کسوت مشغول...