یک روز دیگه هم گذشت و هنوز از انتگرال استفاده نکردم!

یک روز دیگه هم گذشت و هنوز از انتگرال استفاده نکردم!
خیلی هاتون این لطیفه رو شنیدید و بهش خندیدید اما کجای کار اینقدر اشتبا...