نعمت نداشته ای که نعمت بود

نعمت نداشته ای که نعمت بود
از مدرسه بیزار نبودم اما میتوان گفت دوران خاصی رو سپری کردم. تعداد مع...