نظام سیاه آموزشی در ایران؛ خودکشی دانش آموزان

شاید کمتر کسی به ذهنش برسد دانش آموزی با استعداد که در مدرسه استعدادها...