نقدهایی بر آموزش و پرورش - بخش هفتم - شعارزدگی

نقدهایی بر آموزش و پرورش - بخش هفتم - شعارزدگی
آموزش شعار و شعارزدگی در مدرسهما مردم شعاری هستیم (شعاری‌ای هستیم). به...