به کودکانتان رحم کنید...

به کودکانتان رحم کنید...
دست از سر بچه‌ها بر دارید...