مهم ترین دلیل عقب ماندگی ما : آموزش و پرورش!!

مهم ترین دلیل عقب ماندگی ما : آموزش و پرورش!!
هم‌وطن عزیزی مطلب قابل تأمّلی رو با همین عنوان منتشر کرد و به طور خودم...