آیا « همه واقعیت » اعلام شد ؟

آیا « همه واقعیت » اعلام شد ؟
به یاد دارم زمانی در متنی خواندم که در دادگاه های فرانسه وقتی کسی لا...