به مناسبت روز معلم!

به مناسبت روز معلم!
مشمئزکننده‌ترین روز برای من معلم، روز معلم است.این را از آن جهت می‌گوی...