نقدهایی بر آموزش و پرورش - بخش هشتم - آموزش پارتی بازی

هر روز با کودکان ۶ تا ۱۱ ساله سر و کار دارم و عادت دارم