رسانه در دست دلالان بازار کنکور، و ما ناباوران امیدوار و فریبخوار!

رسانه در دست دلالان بازار کنکور، و ما ناباوران امیدوار و فریبخوار!
یکی از دوستان درمورد پست قبلی در بابا #کنکور97 گفتن نباید بگیم پولی که...