معضلی به نام نظام آموزشی

معضلی به نام نظام آموزشی
چند روز پیش تو شرکت داشتم در مورد معضلات سیستم آموزشی کشور صحبت میکردم...